Ανακοίνωση - Συνάντηση με Υπουργό Υγείας

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩ΢΢ΗΗ ΘΕΜΑ: ΢πλάληεζε κε Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Μ. Ξελνγηαλλαθνπνύινπ ΢ήκεξα 11 Μαΐνπ 2010 θαη ώξα…

Κοινή Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ - ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

,
Αθήνα, 04/05/2010 Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυρία Υπουργέ, Σας ενημερώνουμε οτι ο κλάδος μας δεν είναι πλέον δυνατόν…

Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ και ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

,
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Οι φορείς μας (Επιστημονική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής) επιθυμούν να…